Regnbuehuset – et Fountain House

Målgruppen er voksne aktivitetsparate borgere, eller borgere i ressourceforløb. Typisk med sporadisk eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, grundet psykiske eller sociale udfordringer. Problematikkerne kan være stress, krisereaktioner, personlighedsforstyrrelse, angst, depression, bipolar lidelse, ADHD, skizofreni mm. Ofte er konsekvenserne af længere tids belastning; social fobi, transportfobi, isolation og fastlåsning af funktionsniveau. Dertil smuldrende netværk og tiltagende sundhedsproblematikker.

I den interne praktik bliver borgeren klar til virksomhedspraktik. Når borgeren starter i virksomhedspraktik, er der derfor klarhed over umiddelbar arbejdsevne, udfordringer og ressourcer.

Virksomhedspraktik 13 uger

RBH samarbejder med en række virksomheder, som løbende stiller relevante praktikker til rådighed. Vejleder og borger finder relevant virksomhedspraktik. Vejlederen deltager ved opstartssamtalen, sikrer at de formelle og administrative rammer for praktikken er på plads og at der bliver lavet en praktikaftale, med klare mål for praktikken, timetal osv.
Vejleder og praktikant har praktiksamtale minimum hver 14. dag. Vejleder har løbende opfølgninger på praktikstedet for at sikre, at alle trives med forløbet.

Vejleder/mentor

Under hele forløbet følges borgeren tæt af en vejleder, som også står for status til sagsbehandler minimum hver 7. uge, samt fremmøderegistrering. Vejlederen har motiverende samtaler med borgeren minimum hver anden uge. Vejlederen varetager også de mentor-opgaver der kan ligge i forbindelse med forløbet jf. STAR’s rammer. Eksempelvis støtte til fremmøde eller struktur på dagligdagen.

Undervisning

En gang om måneden undervises i ”Personlig fremtræden”, samt dennes betydning for succes og trivsel på arbejdsmarkedet. Ligeledes undervises i udarbejdelse/tilretning af CV, ”Jobnet-struktur” mm.

Sund kost og motion

RBH tilbyder dagligt et sundt og varieret måltid i vores café: Maden er primært økologisk og tager hensyn til de 8 kostråd. Der tilbydes gratis frugtordning, kost/sundhedsvejledende samtaler, samt sundhedsfremmende oplæg. RBH tilbyder motion hvor alle kan være med. Vi har eget motionsrum med nye maskiner og tilbyder personlig vejledning, samt mulighed for ”alene-træningstid”. Bevægelse er tillige en integreret del af hverdagen i den interne praktik.

Socialt program

RBH tilbyder deltagelse og træning i sociale fællesskaber. Herunder sociale aftner hver 2. uge, ferieophold, kulturture, netværksgrupper mm. Det sociale program kan fortsætte efter endt forløb.

Om RBH (Regnbuehuset)

RBH har 25 års erfaring med aktivering og beskæftigelse af målgruppen og er et socialt arbejdstræningssted for kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Der arbejdes med personlig støtte, udvikling og træning af personlige og praktiske arbejdsmarkedskompetencer.

RBH yder individuelle indsatser og inddrager relevante metoder, i det omfang behovet opleves. Vores overordnede metode er udvikling og afklaring, gennem aktiv handling i praksis, kombineret med håndholdt mentorordning, ugentlige samtaler og løbende refleksion. Altid med arbejdsmarkeds rettet fokus.

Medarbejderne i RBH består af en tværfagligt sammensat gruppe, alle med specialiserede kompetencer og alle med erfaring indenfor det psykosociale beskæftigelsesområde. RBH har en fælles, recovery-orienteret tilgang og fælles metodebevidsthed.

Kilde: Generelt om forløbet – Regnbuehuset

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.