Mentors mentor

400x292px_mentortraef-1

Øvelserne herunder er afprøvet i forskellige sammenhænge. Erfaringslæring fungere bedst når der er er tale om en stram, men rummelig rammesætning. Øvelserne fungere også bedst, når de ledes af en ‘spilfordeler’, der fint kan være en erfaren mentor eller mentorprogrammets koordinator.  Afprøv øvelserne og find jeres egen stil. Improvisation er også en del af rummeligheden. 

 

Mentors mentor: Interview-øvelse med bevidner (medforetæller) og reflekterende team

Link til øvelsen er her

Øvelsen er først og fremmest velegnet for mentorer som allerede har været i nogen tid. Fokuspersonen interviewes af en kollegamentor, der efter behov kan trække på bevidnerens erfaringer og refleksioner over det fokuspersonen beretter. Resten af mentorerne kan inddrages som reflekterende team. Øvelsen kan varieres på mange måder alt efter tid og rammer. Den simple og styrede erfarings udveksling kan ske ved at mentorerne interviewer hinanden som kollegaer. Det kan være konkrete dilemmaer i mentorrelation. Vigtigt kort at introducere til hvad et interview er så det ikke ender i snik snak.

Kan gennemføres med 5-25 deltagere og gerne ledet af en proceskonsulent.

Intervision: – Kollektiv supervision

Link til øvelsen er her

Artikel om Intervision er her

Intervision er en udbygning af supervision. Der er tale om en særlig struktureret samtaleform med faste rammer og spilleregler. Samtalerne handler primært om emner, som deltagerne bringer på banen. Det kan være konkrete selvoplevede cases om, hvordan man som mentor har søgt at opbygge tillid, hvordan det motiverende samarbejde udvikles, eller hvor grænserne for mentorrelationen går.

Mentorerne interviewer først hinanden én til én – lidt på samme vis som i mentorrelationen. Det foregår i en mindre gruppe, hvor mentoren, der fortæller historien, fra starten kun interviewes af én anden mentor, mens de andre i gruppen lytter. Senere åbnes der op for at de andre kan falde ind med deres spørgsmål.

Denne iscenesættelse giver mentorerne mulighed for at lytte til en kollega og samtidig undersøge og udfordre egne mentorerfaringer. Ved at lytte til og reflektere over andre mentorers fortællinger i mentornetværket, får en mentor inspiration til at justere sin egen måde at være mentor på.

Hvis de er mange deltagere (15-20) kan deltagerne ved afslutningen af mødet udarbejde en vægavis med stikord og efterfølgen fortælle resten af deltagerne om hvad de kom frem til i intervisions- øvelsen.  Igen her er der muligheder for mange varianter.

Kan gennemføres med 12 – 30 deltagende mentorer

Intervision kræver styring af en proceskonsulent eller spilfordeler.

 Erfarings- og lytte øvelse:

Link til øvelserne er her

Erfaringsøvelsen kan først og fremmest anvendes blandt mentorer der overvejende har været aktive i mindst 6 måneder og helst et år. Først sætter mentor og kollegamentor sig overfor hinanden. Interviewer på skift hinanden om dilemmaer i en mentorrelation. Tegner efterfølgende en ’graf’ over hvordan de mener forløbet. Grafen viser forholdet mellem intensitet og tid. – Tegningerne hænges efterfølgende op på en væg og mentorerne fortæller resten af deltagerne om hvad ’grafen’ viser om mentorrelationen. Det interessante er ikke selve ’grafen’, men den efterfølgende fortælling og deltagernes refleksion over det der bliver fortalt.

Lytte-øvelsen er en træning i forståelsen af at svaret på rigtig mange spørgsmål ligger hos fortælleren selv. Og samtidig en træning i at tavshed og pauser er ’guld’ værd.