Markedsdialog om mentorordning

Københavns Kommune ønsker at indlede markedsafdækning med henblik på fastlæggelse af opgave i relation til mentorordning. Primo 2019 ønsker Københavns Kommune at indgå samarbejde med en leverandør om at drive en mentorordning for børn og unge med frivillige voksne mentorer. Med henblik på at sikre den bedst mulige indsats ønsker Københavns Kommune indledningsvist at indgå i dialog med markedet om opgaveløsningen.

Mentorordningens målgruppe

Målgruppen for mentorordningen er børn og unge, der med yderligere voksenopbakning i deres liv har potentiale til at udvikle sig ift. fritidsliv, skolepræstationer og overgang til ungdomsuddannelse. Det er dermed ikke børn og unge, som er meget socialt udsatte, og hvor der er iværksat sociale foranstaltninger. Hvert barn eller ung skal matches med en frivillig voksen mentor og indgå i et mentorforløb af mindst et års varighed.

Mentorordningen vil være forankret i et udsat område i København. De børn og unge som vil blive tilbudt en mentor, vil blive rekrutteret og henvist via kommunens medarbejdere på skoler og fritidsinstitutioner i lokalområdet.

Budget

Der er afsat 374.000 kr. til mentorordningen årligt. Kommunen er interesseret i at indgå kontrakt med en leverandør for to år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Leverandørens forpligtigelser

Leverandøren skal påtage sig det overordnede ansvar for at drive mentorordningen, herunder uddannelse og rekruttering af mentorer, matchning af mentor og mentee, opfølgning i løbet af mentorforløbene og afsluttende evaluering af mentorforløbets effekt.

Markedsdialog

Københavns Kommune forventer, at følgende indsatser indgår i opgaveløsningen, men ønsker at høre markedet herom. Nedenstående er således hverken en opgørelse over forpligtende indsatser eller en udtømmende liste over indhold af opgaveløsningen.

  • Rekruttering og uddannelse af frivillige voksne mentorer.
  • Etablering af match mellem frivillige voksne mentorer og børn og unge mellem 12 og 16 år.
  • Løbende opfølgning på mentorforløbene og afsluttende evaluering af effekt.

Tidsplan

Interesserede leverandører bedes tage kontakt til Sofie Gorm Hansen i Økonomiforvaltningen senest d. 4. februar 2019.

Tilbudsindhentning

På baggrund af markedsdialogen vil Københavns Kommune udarbejde opgavebeskrivelse med krav og vilkår for opgaveløsningen og på denne baggrund opfordre markedet til at give tilbud.

Kontakt

Spørgsmål og tilkendegivelse af interesse rettes til specialkonsulent Sofie Gorm Hansen i Økonomiforvaltningen på mailadressen bt4q@kk.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.

Kilde: Markedsdialog om mentorordning

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.