Evaluering af Recovery-mentor-ordningen

Feedback fra patienter, ledere, medarbejdere og recovery-mentorer

Evalueringen er en kvalitativ interviewundersøgelse – baseret på både fokusgruppeinterview og individuelle interview – blandt 29 patienter, ledere, medarbejdere og recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri. Evalueringen omhandler deres oplevelser af recovery-mentor-ordningen og udbyttet heraf.

Recovery-mentor-ordningen fungerer generelt godt

Resultaterne viser, at recovery-mentor-ordningen grundlæggende fungerer godt, men at ordningen dog rummer udfordringer.
Recovery-mentor-ordningen fungerer godt, fordi den styrker patienternes recovery-proces ved at indgyde patienter håb for at komme sig. Derudover bygger ordningen bro mellem patienter og medarbejder, og recovery-mentorernes personlige erfaringer som brugere af psykiatrien er værdifulde både for patienter, medarbejdere og ledere.
”Mentor brugte sig selv til at fortælle historien om det at komme ud på den anden side. Skabe lys, skabe håb og skabe optimisme. Det gjorde mentor på sådan en etisk god måde. ” Patient.
Udfordringerne ved recovery-mentor-ordningen handler om, at recovery-mentor-rollen er diffus, idet recovery-mentorer, medarbejdere og ledere udtrykker tvivl om, hvilke opgaver og ansvarsområder, der ligger i recovery-mentor-rollen. Derudover oplever recovery-mentorerne, at de ikke bliver lønnet efter uddannelse og kvalifikationer, men at deres brugerbaggrund reelt ses som deres kvalifikation.

Om recovery-mentor-ordningen

Recovery-mentor-projektet startede i 2013 i Region Hovedstadens Psykiatri. En recovery-mentor er en medarbejder, der selv har været bruger i psykiatrien. En recovery-mentor agerer rollemodel og brobygger for brugere og medarbejdere.
Funktionen har til hensigt, via bruger-til-brugerstøtte, at understøtte patientens recovery-proces og deltagelse i eget behandlingsforløb.
Læs mere om recovery-mentorer på Region Hovedstadens Psykiatri’s hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Formålet med evalueringen

Formålet med evalueringen er at få input til, hvordan recovery-mentor-ordningen kan blive optimeret. Evalueringen vil give svar på følgende overordnede spørgsmål:
  • Hvordan har patienter, medarbejdere og ledere oplevet recovery-mentor-ordningen og udbyttet heraf?
  • Hvordan har mentorer oplevet recovery-mentor-ordningen?
  • Hvilke af mentorernes arbejdsopgaver understøtter bedst patienternes recovery-proces?
  • Hvilke udfordringer og optimeringspotentialer har recovery-mentor-ordningen?

Source: Evaluering af Recovery-mentor-ordningen

Evalueringen kan downloades via linket

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.