Anbragte unge med psykiske vanskeligheder

Anbragte unge er på mange måder meget mere udsat for psykisk mistrivsel og psykiske lidelser end unge generelt. Anbragte unge og tidligere anbragte unge føler sig i langt højere grad ensomme, udenfor og har lavt selvværd. De har 13 gange højere sandsynlighed end unge generelt for at have fået en psykiatrisk diagnose.Baggrund

Formålet med dette notat er at vise niveauet af psykisk sårbarhed blandt anbragte unge. Det gælder for de måder, psykisk mistrivsel kommer til udtryk på, som fx følelsen af at være ensom eller være udenfor, have lavt selvværd og bruge rusmidler til at slippe for tanker og følelser, samtidig med at niveauet af psykisk sårbarhed i forhold til psykiske lidelser og diagnosticering vises. Psykisk sårbarhed blandt anbragte unge sammenlignes med psykisk sårbarhed blandt unge generelt.

Resultater

Den psykiske mistrivsel blandt anbragte unge er ofte mere end dobbelt så udbredt som for unge generelt. Således føler 16 pct. af alle anbragte unge sig ofte ensomme mod 6 pct. af alle unge generelt. Og lidt under halvdelen (44 pct.) af alle anbragte unge har fået en psykiatrisk diagnose som 19-årig mod 7 pct. af alle unge generelt. Når vi i analyserne ydermere tager højde for de unges baggrundsforhold og opvækst, finder vi, at anbragte unge har 13 gange så stor sandsynlighed for at have en psykiatrisk diagnose som 19-årig, sammenlignet med unge generelt.

Anbragte unge, der ikke har færdiggjort grundskolen, og unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, har næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at have en psykiatrisk diagnose. Det samme gælder for unge, der er anbragt sent, og unge, der har oplevet mange forskellige anbringelsesforløb.

Anbefalinger

Undersøgelsen har påvist en stor risiko for, at anbragte unge i langt højere grad end unge generelt er udsat for psykisk mistrivsel eller har en eller flere psykiske lidelser. Samtidig viser vi en sammenhæng mellem psykisk mistrivsel og psykiske lidelser og manglende kontakt med uddannelsessystemet. Der bør derfor tænkes i ekstra indsats både for, at de unge trives bedre, men også for at de unge fastholdes i uddannelsessystemet og gennemfører en uddannelse, så de har større mulighed for at være selvforsørgende som voksne.

Metode

Konklusionerne er baseret på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik for årgang 1995.

Source: Anbragte unge med psykiske vanskeligheder – VIVE

What do you want to do ?

New mail

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.